Skip to main content

Afrikaans : Books by Language

Texts with language code "Afrikaans" or "afr" (MARC code for Afrikaans language items)

Uploaders, please note: Archive.org supports metadata about items in just about any language so long as the characters are UTF8 encoded.

11
RESULTS
rss


PART OF
Community Texts
Media Type
11
texts
Year
1
2008
1
1994
1
1991
1
1985
1
1976
1
1965
More right-solid
Topics & Subjects
8
Apartheid
175
South Africa
168
Finance
168
Governance
168
Government
168
Local
168
Local Government
More right-solid
Collection
Creator
2
division of emergency planning
1
b. van deventer
1
dr hendrik frensch verwoerd
1
dr p e van der dussen
1
francois gerhardus badenhorst
1
j.p. botha
More right-solid
Language
11
Afrikaans
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Community Texts
texts
eye 467
favorite 1
comment 0
Deur Francois Gerhardus Badenhorst
Topics: Rassevraagstuk, Suid-Afrika, Gereformeerde Etiek, wysbegeerte, lig, ras, volk, nasie, Apartheid,...
Die werksaamhede van die amptenare belas met die administrasie van Naturellesake in die Zuid-Afrikaansche Republiek tot 1877 Oorsig oor teorie en praktyk in die hantering van Nie-Blankes in die Transvaal
Topics: Geskiedenis, ZAR, Apartheid, Swartes, Bantoes, Buys-Basters, Transvaal, Naturelle, Kaffer,...
Community Texts
by J.P. Botha
texts
eye 324
favorite 0
comment 0
Die Geskiendenis van die Afrikaners in Suid-Afrika
Topics: Suid-Afrika, Afrikaner, Boere, Afrikaans, Nederlands, Bantu, Indier, Kleurlinge, Kaap, Groot Trek,...
Community Texts
texts
eye 312
favorite 0
comment 0
Op die vooraand van apartheid JP Brits Die rassevraagstuk en die blanke politiek in Suid-Afrika, 1939-1948 Rassebeskouings van liberale blanke Suid-Afrikaners 2 Die geboorte van apartheid 3 Besluit - Op die vooraand van apartheid 4 Register - Op die vooraand van apartheid 5 1994 Universiteit van Suid-Afrika Herste uitgawe, eerste druk ISBN 0 86981 835 X Uitgegee deur die Universiteit van Suid-Afrika, Posbus 392, 0001 Pretoria Gedruk deur Sigma Press, Koedoespoort Uitgewersredakteur: Sarie...
Topics: Suid-Afrika, Apartheid, Rassevraagstuk, blanke politiek, rassebeleid, segregasie, liberale blanke...
Community Texts
by Dr Hendrik Frensch Verwoerd
texts
eye 102
favorite 0
comment 0
Hendrik Verwoerd doctoral thesis.  Hendrik Verwoerd:Die Afstomping van Gemoedsaandoeninge
Topics: Sielkunde, Psychology, Gemoedere, Gevoelens, Afstomping, proses, wetenskap, geesteswetenskap,...
Community Texts
by Division of Emergency Planning
texts
eye 61
favorite 0
comment 0
A bilingual apartheid-era brochure on what to do in the event of a national emergency. Afikaans and English, February 1965. "The World is in a state of ferment. The ideological war-or cold war, as it is generally known-is being waged with increasing intensity. International relations are continually being strained to breaking point  and peach efforts have, up to now, proved of little avail. The danger of nuclear warfare on a global scale, involving all countries and peoples, remains a...
Topics: Afrikaans, apartheid, cold war, survival plan, South Afrika, Suid-Afrika
Community Texts
by Dr P E VAN DER DUSSEN
texts
eye 57
favorite 0
comment 0
DIE EKONOMIESE ONDERGROND VAN AFSONDERLIKE ONTWIKKELING Dr P E VAN DER DUSSEN Professor en Departementshoof: Ekonomie en Ekonomiese Geskiedenis Dekaan Fakulteit Ekonomiese Wetenskappe Universiteit van Fort Hare, ALICE, Kaapprovinsie Voordrag voor die Tweejaarlikse Kongres van Die Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse-Aangeleenthede Johannesburg, 29 September tot 1 Oktober 1976
Topics: Suid-Afrikaanse Buro vir Rasse-Aangeleenthede, Afsonderlike Ontwikkeling, Apartheid, Suid-Afrika,...
Community Texts
by Division of Emergency Planning
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
A bilingual apartheid-era brochure on safety precautions in the event of nuclear war. Afikaans and English, no date. "The object of this brochure is to give citizens practical hints about nuclear dangers and the precautions they can take to safeguard themselves, their homes, and their families." -Minister of Justice "Die doel van hierdie brosjure is om aan elke burger praktiese wenke te verstrek teen die kernwapengevaar sodat hy voorsorg kan tref vir sy eie veiligheid en di é...
Topics: apartheid, South Africa, Suid-Afrika, cold war, 1960s, afrikaans, nuclear bomb, kernbom
Community Texts
texts
eye 44
favorite 0
comment 0
Ontleding van die Konserwatiewe Party se beleid en rol in die 1987 verkiesing. 
Topics: Suid-Afrika, Politiek, Afsonderlike Ontwikkeling, Apartheid, Hervorming, Verligtes, Verkramp,...
Community Texts
by B. van Deventer
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
On the question of Apartheid and Labour relations. Die Vraagstuk van Apartheid, Integrasie en die probleem van uitwerking op ekonomiese verhoudinge. 
Topics: Apartheid, Suid-Afrika, Arbeid, Kafferwerk, Blanke, Swarte, Kultuur, Status, Ekonomie, Kaffir,...
Community Texts
by PW Botha
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
PW bespreek die uitdaginge van Suid-Afrika en hoe om swartmense hul regmatige plek te gee.
Topics: apartheid, suid-afrika, tuislande, langenhoven